Haest-Luysterburg, gevestigd aan de Nieuwe Markt 92 te Roosendaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.haest-roosendaal.nl

Adres: Nieuwe Markt 92, 4701 AM te Roosendaal

Telefoon: 0165 569451

Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@haest-roosendaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Haest-Luysterburg verwerkt uw persoongegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Geboortedatum

- E-mailadres

- K.v.K. gegevens bij zakelijke cliënten

- Wettelijke gegevens die nodig zijn voor verwerking in het Digitaal Opkopers  Register (DOR), het     technisch beheer en verantwoordelijkheid van het DOR  ligt bij de minister van Justitie en                 Veiligheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haest-roosendaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Haest-Luysterburg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

- Het afhandelen van uw betaling.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te komen halen.

- Het verzenden van onze abonnementen.

- Haest-Luysterburg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals     gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of melding in het DOR.

- Haest-Luysterburg zal uw gegevens nimmer verkopen of beschikbaar stellen aan andere                 partijen tenzij wettelijk verplicht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Haest-Luysterburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haest-Luysterburg) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Haest-Luysterburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze overeenkomsten met u ten uitvoer te leggen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op info@haest-roosendaal.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Haest-Luysterburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Haest-Luysterburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Haest-Luysterburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haest-roosendaal.nl.

Klachten:

Als u vindt dan Haest-Luysterburg niet op de juiste manier omgaat met uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@haest-roosendaal.nl of een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, die kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen:

Haest-Luysterburg behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacy beleid van Haest-Luysterburg. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 02-07-2018.

© 2014. Haest Luysterburg Filatelie-Juwelier. All Rights Reserved.